Buma/Stemra

Aangesloten en geregistreerd bij Buma/Stemra
onder nummer: 2770.000.00
als L.C. van de Waarsenburg, arrangeur / componist.

M.i.v. 1999 is een vernieuwd contract van Buma/Stemra van toepassing.
In de vorige overeenkomst werden de muziekauteursrechten geheven als een vast bedrag per categorie waarin (de onderdelen van) elke amateur-muziekvereniging was ingedeeld. Nu wordt een vast bedrag per verenigingslid geheven. Door de nieuwe berekeningsmethode worden grote en kleine verenigingen naar evenredigheid belast. Het bedrag per lid wordt in de toekomst jaarlijks verhoogd waardoor meer recht wordt gedaan aan wat de muziekauteurs toekomt.

Voor wie is de overeenkomst bedoeld?

De overeenkomst geldt voor al of niet rechtspersoonlijkheid (b.v. vereniging of stichting) bezittende harmonie- en fanfareorkesten, brassbands, drumfanfares, drumcorps, showkorpsen, jeugdharmonie- en jeugdfanfare-orkesten, jeugdbrassbands, zelfstandige blaaskapellen, big bands, zelfstandige drumbands, zelfstandige tamboer-, pijper- en lyrakorpsen, zelfstandige majorettepelotons en twirlgroepen of onderdelen of samenvoegingen daarvan, welke zijn aangesloten bij (één van) de Landelijke Muziek Organisaties FKM, KNFM en NFCM.

Waarop is de overeenkomst wel van toepassing?

Uitgangspunt van de overeenkomst is: "Door amateurs, voor amateurs".

De overeenkomst heeft betrekking op alle door de muziekverenigingen zelf en ten behoeve van zichzelf georganiseerde, muzikale activiteiten, waarbij uitsluitend de muzikale leiding van de orkesten/korpsen/ bands wordt betaald.

Zodra er nog één of meer medewerk(st)ers, behalve de muzikale leid(st)er, wordt/worden betaald of de activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met of t.b.v. derden die niet zijn aangesloten bij één van de LMO's, dan is de overeenkomst niet van toepassing en moet de vereniging zelf een regeling met BUMA treffen.

Waarop is de overeenkomst niet van toepassing?

De overeenkomst is niet van toepassing op niet door de muziekverenigingen zelf georganiseerde muzikale activiteiten. In deze gevallen dient de organisator zelf een regeling met BUMA te treffen. Voor muziekverenigingen die aan dergelijke activiteiten meewerken is het raadzaam zich er van te voren van te vergewissen of de toestemming van BUMA van toepassing is en de muziekauteursrechten dus zijn geregeld.

Voorbeelden, waarbij de overeenkomst niet van toepassing is

Uitvoeringen waaraan medewerking wordt verleend door:

  • Amateurverenigingen, -solisten, -ensembles of -koren die daarvoor een gage of uitkoopsom ontvangen.
  • Beroepssymfonie-, -blaasorkesten, -solisten, -ensembles, -koren die daarvoor een gage of uitkoopsom ontvangen.
  • Buitenlandse amateur- of beroepsmuziekgezelschappen die daarvoor al dan niet een gage of uitkoopsom ontvangen.
  • Uitvoeringen georganiseerd door, in samenwerking met, of voor derden, die niet zijn aangesloten bij één van de
  • Landelijke Muziek Organisaties.
  • Uitvoeringen van amateur-muziekverenigingen waaraan niet bij één van de LMO's aangesloten muziekverenigingen deelnemen.

Op het bovengenoemde muziekgebruik is Buma's Algemeen Tarief van toepassing, dat u op verzoek wordt toegezonden.

Bel in dat geval 020-347 09 11 en vraag naar de afdeling Service Muziekgebruikers.

Programmagegevens van door de verenigingen zelf georganiseerde optredens

Een andere belangrijke wijziging in het nieuwe contract is de wijze waarop het verstrekken van programmagegevens is geregeld. De programma-garing gebeurt op basis van steekproeven. Het gaat hierbij uitsluitend om de muziekwerken die tijdens een door uzelf georganiseerd concert of buitenoptreden zijn gespeeld.

Tweemaal per jaar wordt een aantal korpsen gevraagd BUMA een opgave te verstrekken van het tijdens dergelijke optredens uitgevoerde repertoire. Zijn van uw uitvoeringen programma's verspreid dan kunt u volstaan met (een kopie van) het programma, samen met het formulier, te retourneren.

Voor de opgave van muziekwerken die u heeft gespeeld tijdens door derden georganiseerde evenementen (bijv. bloemencorso, intocht St.Nicolaas, enz.) zijn die derden c.q. de organisator verantwoordelijk.

Let op 1!

Het niet nakomen van de contractuele verplichtingen met betrekking tot het opgeven van het programma kan nadelige, financiële gevolgen hebben. U wordt n.l. automatisch, zonder nader bericht, gedurende het lopende jaar van deelname aan de overeenkomst uitgesloten als u, na één maal door BUMA te zijn gemaand, de gevraagde programmagegevens niet of niet volledig hebt verstrekt.

Deelname aan de steekproef heeft geen enkele invloed op de Bumapremie die uw vereniging via uw overkoepelende organisatie betaalt.

Let op 2!

Als BUMA een klacht ontvangt van een rechthebbende (een auteur), wiens repertoire door BUMA wordt vertegenwoordigd, omdat dit repertoire is uitgevoerd door een in de steekproef voorkomende vereniging die, ondanks een verzoek daartoe van de zijde van BUMA, de betreffende programmagegevens niet of niet volledig of niet tijdig aan BUMA heeft verstrekt, dan is BUMA gerechtigd de alsnog uit te keren auteursrechtgelden (vermeerderd met eventuele, toepasselijke toeslagen) alsmede de daarmee gepaard gaande administratiekosten in rekening te brengen bij de desbetreffende amateur-muziekvereniging.

Meer informatie over Buma/Stemra?

Raadzaam voor orkestleiders en dirigenten

Bent u geïnteresseerd?

Neem vrijblijvend contact op